Algemene Voorwaarden

WATT4U

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

WATT4U: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van WATT4U B.V., gevestigd aan Stationsplein 45, 3013AK te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 88012212.

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie WATT4U een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Partijen: WATT4U en de Klant gezamenlijk.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan WATT4U zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten, eventueel inclusief het verrichten van Installatiewerkzaamheden.

Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens WATT4U te leveren en eventueel te installeren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, zonnepanelen, omvormers, optimizers en laadpalen.

Installatiewerkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens WATT4U uit te voeren installatiewerkzaamheden.

Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WATT4U en iedere Overeenkomst.

De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Elk aanbod van WATT4U (waaronder het aanbod in zijn webwinkel en zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van WATT4U kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog door WATT4U worden herroepen.

Aan een aanbod van WATT4U dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van WATT4U dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen.

De door WATT4U te verrichten schouw ten aanzien van te leveren zonnepanelen, ongeacht of deze op afstand dan wel op locatie wordt uitgevoerd, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie. De Klant is er vóór het aangaan van de Overeenkomst zelf verantwoordelijk voor te onderzoeken of het draagvermogen van de (dak)constructie geschikt is voor de Producten en de eventuele verrichting van Installatiewerkzaamheden.

Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van WATT4U op de daartoe door WATT4U aangewezen wijze is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van WATT4U, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WATT4U anders aangeeft.

Ten aanzien van door WATT4U te verrichten Installatiewerkzaamheden met betrekking tot zonnepanelen dient de Klant eigenaar te zijn van het pand waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd. WATT4U is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Klant geen eigenaar is van het pand, tenzij de eigenaar van het pand uitdrukkelijk en Schriftelijk aan WATT4U verklaart dat hij instemt met de uitvoering van de Overeenkomst. In geval zodanige ontbinding plaatsvindt, is de Klant aansprakelijk voor de schade die WATT4U ten gevolge van de ontbinding lijdt.

Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN OMVANG VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst omvat uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk, zoals in de door de Klant aanvaarde offerte of de orderbevestiging, zijn vastgelegd. WATT4U is nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven. In het bijzonder geldt dat WATT4U geen dakdoorvoer en graafwerkzaamheden uitvoert, evenmin als het verzwaren van meterkasten en de hoofdzekering en wijzigingen anders dan voorzien in de toepasselijke legplannen.

ARTIKEL 5. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING

De Consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet toe omdat volgens specificaties van de Consument te vervaardigen zaken onderdeel uitmaken van de levering. Op grond van het Burgerlijk Wetboek is het recht van ontbinding daarom uitgesloten.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

WATT4U spant zich in de eventueel overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van WATT4U treedt niet eerder in dan nadat de Klant WATT4U Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en WATT4U na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

Indien WATT4U voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Klant te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is WATT4U gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.

Verzuim van WATT4U biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

In geval uitvoering of afronding van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, niet plaatsvindt op de daartoe overeengekomen datum, dan maakt de Klant geen aanspraak op compensatie met betrekking tot eventueel verlies van opbrengst in verband met het gebruik van de Producten.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN

De Klant dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door WATT4U aangewezen wijze, aan WATT4U te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan WATT4U verstrekte informatie. WATT4U is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Voorts dient de Klant WATT4U steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Klant is bovendien gehouden WATT4U zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 8. | UITVOERING VAN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

De Klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Installatiewerkzaamheden. Voorts dient de Klant er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

de ruimte waar de Installatiewerkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en de Installatiewerkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;

de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door WATT4U tewerkgestelde personen;

de door WATT4U tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;

alle in redelijkheid van de Klant te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;

indien een vergunning noodzakelijk is, de Klant daarover uiterlijk op de datum van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden beschikt. De kosten verbonden aan de aanvraag en verkrijging van de vergunning, komen te allen tijde voor rekening van de Klant.

WATT4U is gerechtigd de Installatiewerkzaamheden te staken indien:

de veiligheid van de door WATT4U tewerkgestelde personen in het geding is, bijvoorbeeld in verband met constructieproblemen of weersinvloeden;

de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden niet goed bereikbaar is;

ten aanzien van te leveren zonnepanelen, de dakpannen, dakconstructie of staat van het dak daarvoor niet geschikt is;

asbest of een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

Indien de (verdere) uitvoering van de Installatiewerkzaamheden niet kan plaatsvinden als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat de Klant WATT4U onjuiste informatie heeft verstrekt dan wel relevante informatie niet heeft doorgegeven, behoudt WATT4U zich het recht voor om de kosten die WATT4U tot dan toe heeft gemaakt aan de Klant in rekening te brengen. Deze kosten kan WATT4U verrekenen met de eventuele aanbetaling die de Klant heeft verricht.

Het legplan in de offerte is leidend voor de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden. Mocht het legplan op de dag van de installatie aangepast moeten worden, dan kan dat uitsluitend met voorafgaande instemming van WATT4U.

ARTIKEL 9. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN

Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze in het kader van dezelfde Overeenkomst aansluitend door of namens WATT4U worden geïnstalleerd.

Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Klant opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.

Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van WATT4U in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten te voldoen.

Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is WATT4U, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten.

Indien WATT4U bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Klant zijn afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Klant indien opslag op locatie van WATT4U geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door WATT4U vastgesteld.

ARTIKEL 10. | OPLEVERING VAN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN EN KLACHTEN

Op het moment dat door WATT4U aan de Klant wordt meegedeeld dat de Installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dient de Klant direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.

Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.

Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Klant.

Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Klant redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.

Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij WATT4U te worden ingediend.

Bij schade van eigendom van de Klant (aan bijvoorbeeld muren of vloeren) moet de Klant dit, voorzien van foto’s van de schade, binnen 12 uur na oplevering van de Installatiewerkzaamheden bij WATT4U melden.

Indien de Klant niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de oplevering door de Klant uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor WATT4U uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.

Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling aan WATT4U bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

In geval van een consumentenkoop waarbij Producten in het kader van dezelfde Overeenkomst door WATT4U worden geïnstalleerd, prevaleert het bepaalde in artikel 11.2 boven het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN KLACHTEN TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN

In geval de Overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van Producten, zoals bedoeld in artikel 9, dient de Klant op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan WATT4U en dient hij de inontvangstname van de Producten achterwege te laten, tenzij door de Klant een Schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname is gemaakt. In geval van ten tijde van de levering voor de Klant redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Klant daarvan binnen vijf dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan WATT4U.

In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan WATT4U.

Indien de Klant niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de (op)levering door de Klant uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor WATT4U uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort. Opleveringsverklaringen kunnen slechts worden ondertekend door de eigenaar van het betreffende pand, tenzij de ondertekenaar door de betreffende eigenaar is gemachtigd om deze verklaring namens de eigenaar te doen.

Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling aan WATT4U bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 12. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

De Klant maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie, met dien verstande dat een door WATT4U, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens WATT4U kunnen doen gelden (conformiteit).

Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan WATT4U of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege WATT4U, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde door de Klant zelf of in zijn opdracht door een derde (waaronder mede begrepen reparaties) die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van WATT4U zijn uitgevoerd.

De Klant kan uitsluitend een beroep doen op eventuele garantie of non-conformiteit indien de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens WATT4U volledig is nagekomen.

Herstel dan wel vervanging in het kader van garantie of non-conformiteit geldt voor WATT4U als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van WATT4U ter zake het eventueel niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van garantie of non-conformiteit jegens de Klant is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn. De Klant zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de Klant WATT4U Schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van zijn garantieverplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen WATT4U zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 13. | OVERMACHT

WATT4U is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop WATT4U geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, arbeidsongeschiktheid van personeel, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.

In geval van overmacht geschiedt nakoming zodra de overmachtssituatie voorbij is. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien WATT4U bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is WATT4U gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

WATT4U is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst WATT4U ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door WATT4U in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is WATT4U gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door WATT4U uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

De Klant is verplicht de schade die WATT4U ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

Indien WATT4U de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN & BETALINGEN

Het aanbod van WATT4U vermeldt naast de prijs of eventuele verzendkosten aan de Klant worden doorberekend.

Alle door WATT4U vermelde en door de Klant verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen inclusief btw vermeldt.

Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die WATT4U bekend waren op het moment dat WATT4U deze prijzen aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van lonen of inkoopprijzen, en waarop WATT4U redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is WATT4U gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en WATT4U alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.

Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is WATT4U gerechtigd te vorderen dat het door de Klant verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat WATT4U een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.

WATT4U is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens WATT4U is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 is WATT4U in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.

Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door WATT4U aangewezen wijze en binnen de door WATT4U vermelde termijn dan wel op het door WATT4U aangegeven moment.

Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.

WATT4U is gerechtigd om de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.

Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van WATT4U, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 10, 11 en 12, is WATT4U na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.

De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Klant verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan WATT4U kan worden toegerekend.

Mocht ten aanzien van geleverde zonnepanelen om wat voor reden dan ook sprake blijken te zijn van het niet of niet volledig functioneren daarvan, dan maakt de Klant geen aanspraak op compensatie van het verlies in opbrengst.

WATT4U is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in belasting- en/of energiewetgeving waardoor de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het zonnepanelensysteem, lager wordt dan op het moment van het aangaan van de Overeenkomst werd verwacht.

WATT4U is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. WATT4U is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van WATT4U in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WATT4U aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan WATT4U toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

Mocht WATT4U ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft WATT4U te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient WATT4U hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van WATT4U ter zake vervalt.

De aansprakelijkheid van WATT4U is beperkt tot ten hoogste herstel van de Installatiewerkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van WATT4U betrekking heeft. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van WATT4U beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van WATT4U betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van WATT4U nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door WATT4U afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van WATT4U dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens WATT4U bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

De Klant vrijwaart WATT4U van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan WATT4U toerekenbaar is.

De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van WATT4U.

ARTIKEL 17. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door WATT4U geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Het is de Klant, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derdenbeslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht WATT4U hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan WATT4U of de door WATT4U aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. WATT4U is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.

Indien WATT4U geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Klant gehouden de nieuwgevormde zaken aan WATT4U te verpanden.

Als de Klant, nadat de Producten door WATT4U aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 18. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 11, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, mondeling te worden ingediend bij WATT4U.

Bij WATT4U ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht van een Consument, in het kader van een Overeenkomst die via een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand is gesloten, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN

WATT4U is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Rotterdam wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van WATT4U een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat WATT4U Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.